PL   

Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Maćkowicach

Dni wolne - informacja dla rodziców

 

Informacja dla rodziców  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r.
z późn. zm.) oraz  Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1603
) Dyrektor Szkoły Podstawowej w Maćkowicach ustala w roku szkolnym 2021/2022 dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych  w następujących terminach:

 

Lp.

TERMIN

SZKOŁA

PODSTAWOWA

ODDZIAŁ

PRZEDSZKOLNY

1.              

02.11.2021 r.

X

X

2.              

12.11.2021 r.

X

X

3.              

07.01.2022 r.

X

X

4.              

20.04.2022 r.

X

X

5.              

24.05.2022 r.

X

X

6.              

25.05.20202r.

X

X

7.              

26.05.2022 r.

X

X

8.              

17.06.2022 r.

X

X

Razem dni wolnych:

8

8

 

X – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Jednocześnie informujemy o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo
– opiekuńczych zorganizowanych w w/w. dniach.

 
 

  

 Informacja zwrotna dla szkoły

Zostałem zapoznany z informacją o dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

Informuję, że mój syn/moja córka *……………………………………….., klasa ………. będzie/ nie będzie*uczestniczył(a) w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych w dniach (proszę wpisać terminy):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

*niepotrzebne skreślić